Κάποιοι σύνδεσμοι σε πηγές τεκμηρίωσης που παρατίθενται στα κείμενα ενδέχεται να μην είναι ενεργοί. Κάποιες από τις πηγές μπορούν να ανακτηθούν συμπληρώνοντας το URL του συνδέσμου (δεξί κλικ στο σύνδεσμο) στο Wayback Machine (http://archive.org/index.php)
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση κειμένων πατήστε το Ctlr (κάτω αριστερά του πληκτρολογίου) και μετακινείστε μπρος ή πίσω τον τροχό του ποντικιού

20.2.22

Πρόστιμο 100 ευρώ σε Ανεμβολίαστους - Α. Νομικές ΕνέργειεςΤο πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους φαίνεται ότι θα καταχωρηθεί σε μια εβδομάδα.,βλ. Καθημερινή

Για καθυστέρηση είτε ακύρωση της καταβολής του  στο Επιστήμονες για την Υγεία και Ελευθερία υποδεικνύονται ως νομικές ενέργειες 

- κατ αρχήν η αποστολή μέσω email Δήλωσης-Αίτησης προς τους αρμόδιους φορείς περί μη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (δίνεται πρότυπο) και 

- στη συνέχεια κατάθεση ενδικοφανούς προσφυγής προς την ΑΑΔΕ και καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας προσωπικών δεδομένων (θα δοθεί πρότυπο).

Παλιότερα είχε ανακοινωθεί , βλ. Εδώ, η δυνατότητα υποβολής αιτιολογημένης ένστασης στο gov.gr με αποστολή αιτήματος στο "Τα Αιτήματά μου" του myaade*.

Για όσους ενδιαφέρονται και δεν έχουν χρόνο είτε διάθεση να ασχοληθούν ιδιαίτερα  παρατίθεται παρακάτω η Δήλωση - Αίτηση που δίνεται ως πρότυπο στο  Επιστήμονες για την Υγεία και Ελευθερία  σε έτοιμη μορφή ώστε απλά να αντιγραφεί και επικολληθεί (έχουν γίνει μορφολογικές μόνον αλλαγές). *

Α. Διευθύνσεις Αποστολής email 

Β.. Κείμενο στο email (αντιγραφή και επικόλληση)

Προς

- Τον Υπεύθυνο Προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα (DPO) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
- Τον Υπεύθυνο Προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα του Υπουργείου Υγείας 
- Τον Υπεύθυνο Προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ ΑΕ


ΔΗΛΩΣΗ- ΑΙΤΗΣΗ  'όνομα  Α......... Μ......... του Ν........, κατοίκου .........,, οδός  ..........., αρ. ......, τ.κ. .....  ΑΔΤ ........., ΑΦΜ  .......... ΔΟΥ .........., ΑΜΚΑ ..........., τηλ.........., email. ........................

Θέμα: Άσκηση του δικαιώματος περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων μου που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης σύμφωνα με το’ άρθρο 18 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ

(Πόλη)..........  Ημερομηνία ,,.2.2022

Στην υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Επικράτειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δημοσιεύθηκε στις 12.2.2022 στο υπ’ αριθ. 608 ΦΕΚ (Τ. Β’), η οποία εκδόθηκε για τον καθορισμό της διαδικασίας προσδιορισμού των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, μεταξύ άλλων ορίζεται η κατάρτιση λίστας από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης” (ΗΔΙΚΑ Α.Ε) με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961 και εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021, η οποία περιλαμβάνει (i) ονοματεπώνυμο,πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α) ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α) (ii) ένδειξη σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εμβολιασμού για την επιβολή μισού ή πλήρους προστίμου (iii) ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας. (άρθρο 2 παρ. 2)

Η “ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης” δεικνύει ότι η εν λόγω λίστα θα καταρτιστεί βάσει των στοιχείων που έχουν συλλεγεί στη Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του άρθρου 6 του ν. 3892/2010, την οποία τηρεί και συντηρεί ο φορέας “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης – ΗΔΙΚΑ Α.Ε.” για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης είναι παράνομη για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην των αναφερομένων στο ν. 3892/2010 και ως εκ τούτου είναι παράνομη η επεξεργασία και η χρήση τους για την κατάρτιση της λίστας που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Επικράτειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με σκοπό την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν. 4865/2021.

Για τον παραπάνω λόγο ΔΗΛΩΝΩ, με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου,  ότι ασκώ το δικαίωμα που μου παρέχει το άρθρο 18 παρ. 1 περ β’ του ΓΚΠΔ για τον περιορισμό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων μου που περιέχονται στην Βάση Δεδομένων Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και ζητώ να μην καταγραφούν τα προσωπικά δεδομένα μου στη λίστα του άρθρου 2 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. ΓΠ οικ 7586 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών – Υγείας – Επικράτειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η δηλούσα  Ο δηλών
Α......... Μ.......

______________________________________________

Σε επόμενη ανάρτηση θα δοθεί πρότυπο αιτιολογημένης ένστασης για υποβολή στα Αιτήματα του myaade.